فایل های دیگر فروشنده

1-لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي 1-لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي قیمت: 8,900 تومان
تصادف منجر به جرح تصادف منجر به جرح قیمت: 12,500 تومان
تقاضاي صدور حكم رشد تقاضاي صدور حكم رشد قیمت: 12,900 تومان
اعتراض به عمليات اجرائي اعتراض به عمليات اجرائي قیمت: 17,000 تومان
صدور چک بلا محل صدور چک بلا محل قیمت: 5,900 تومان
جعل و کلاهبرداری جعل و کلاهبرداری قیمت: 8,000 تومان
تنفیذ وصیت نامه تنفیذ وصیت نامه قیمت: 5,900 تومان
انتقال منافع مال به غیر انتقال منافع مال به غیر قیمت: 7,000 تومان
مطالبه وجه مطالبه وجه قیمت: 8,200 تومان
تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه قیمت: 6,800 تومان

نکات پرستاری مراقبت های ویژه

توضیحات:نکات پرستاری مراقبت های ویژه همراه با بیش از 600 سئوال تستی با پاسخنامه

دسته بندی: علوم پزشکی » پرستاری

تعداد مشاهده: 2121 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: WORD

حجم فایل:7,962 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  پرستاري داخلی - جراحی ......................................................................................................................8
  بهداشت روان ................................................................................................................................ ..60
  مجموعه سوالات 72......................................................................................................................CCU
  پاسخ هاي 149 ...........................................................................................................................CCU
  سوالات ICUو ید زیال ....................................................................................................................... 183
  پاسخ يها ICU زیالیود .................................................................................................................... 219
  منابع ................................................................................................................................ ......... 246
   پرستاري داخلی - جراحی
  نکته: منجمد کردن بافت سرویکس با کمک اسید ازت را کرایوتراپی سرویکس می گویند. این روش تشخیصی به صورت
  سرپایی و با کمک لیزر انجام می شود و از عوارض آن کرامپ، حالت غش، ترشحات آبکی از ناحیه سرویکس است.
  نکته: سرکوب مغز استخوان و سیستم ایمنی یکی از پیامدهاي مورد انتظار در شـیمی درمـانی اسـت. شناسـایی عوامـل
  خطر خونریزي لازم است. به بیمار توصیه می شود از دهانشویه تجاري استفاده نکند چون الکل موجود در مایع دهانشویه
  تجاري بافت دهان را خشک کرده و احتمالاً موجب تخریب آن می شود. می توان از نـرم کننـده لـب بـراي پیشـگیري از
  خشک شدن و کاهش خطر خونریزي استفاده کرد.از گرفتن درجه حرارت از طریق رکتال یا به کار بردن شـیاف و تنقیـه
  باید خودداري شود زیرا وارد کردن ترمومتر باعث ضربه به بافـت رکتـوم شـده و خطـر خـونریزي را افـزایش مـی دهـد.
  استراحت مطلق تنها زمانی که شمارش پلاکت ها کمتر از 20000 میلی متر مکعب باشد، توصیه می شود.
  نکته: در بیماران کاندید پیوند مغز استخوان در روزهاي قبل از شروع پیوند ممکن است یمار تحـت اشـعه u بـه منظـور
  ریشه کردن احتمالی سلول هاي متاستازي قرار گیرد. لذا مراقبت از پوست و چشم این بیماران اهمیت ویژه اي دارد. باید
  به این بیماران توصیه کرد که در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه چشم هاي خود را ببندند و یا از چشم بنـد اسـتفاده
  کنند. براي حفظ تمامیت پوستی باید از قرار گرفتن در نور آفتاب خودداري نمایند و از اسپري هـاي حـاوي الکـل و یـا
  صابون هاي معطر و دئودورانت ها استفاده نکنند.
  نکته: باید به بیمار آموزش داد براي جلوگیري از کم ابی و دهیدراتاسیون هـر سـاعت مایعـات بنوشـد و سـطح گلـوکز و
  کتون هاي ادرار و خون بیمار هر 4-3 ساعت اندازه گیري شود. باید به وي خاطرنشان کرد کـه در صـورت بـروز تهـوع و
  استفراغ، مصرف انسولین را قطع نکند و مطـابق دسـتور پزشـک انسـولین دریـافتی خـود را ادامـه دهـد و مقـدار کمـی
  کربوهیدرات ساده را به طور مرتب مصرف کند.
  نکته: براي کاهش ادم مغزي می توان از دیورتیک هاي اسموتیک براي از دست رفتن آب اضـافی در مغـز و کـاهش ادم
  مغزي استفاده کرد. این داروها آب را به داخل غشاهاي سالم در مغز کشانده و در نتیجه سبب کـاهش حجـم مغـز و آب
  اضافی درون سلولی می گردند. یکی دیگر از شیوه هاي کاهش ادم مغزي مصرف مایعات می باشـد. پـایین آوردن درجـه
  حرارت بدن موجب کاهش نیازهاي متابولیک و نیاز به اکسیژن در مغز می شود و باعث کاهش ادم مغزي می شود. بـراي
  بالا بردن سر تخت -30 45 درجه باعث کاهش ادم مغزي و فشار داخل جمجمه می شود.
  نکته: پنومونی، علایم و نشانه هاي متفاوتی بسته به نوع میکروارگانیسم ها و بیماري زمینـه اي بیمـار ایجـاد مـی کنـد.
  بسته به انواع پنومونی علایم هم متفاوت می باشند. معمولاً این بیماري با لرز و افزایش درجه حرارت شروع می شود. درد
  پلورتیک قفسه سینه، نبض سریع و جهنده، تنگی نفس، بثورات جلدي، ارتوپنه، دفـع خلـط چرکـی و موکـوس از علایـم
  پنومونی است.
  در پنومونی شدید گونه هاي بیمار قرمز گشته، لب ها و بستر ناخن ها سیانوز مرکزي را نشان می دهند (علامت تـاخیري
  اکسیژناسیون کم [هیپوکسمی]). به دنبال هیپوکسی ممکن است فرد کاهش سطح هوشیاري و علایـم گیجـی را داشـته
  باشد بنابراین باید به دقت از این نظر مانیتور شود.


  مجموعه سوالات CCU
   -1 کدام یک از داروهاي زیر آنتاگونیست کلسیم می باشد؟
  1) نیفدپین (آدالات) 2 ) ایزوردیل
  3) ایندرال 4) لازیکس
   -2 کدام یک از علایم زیر نشان دهنده مسمومیت با دیژیتال می باشد؟
  1) سایکوز 2) آریتمی قلب
  3) تاکیکاردي 4) هیپرکالمی
   -3 استفاده از کدام یک از داروهاي زیر در آنژین پرینزمتال موثرتر است؟
  1) نیتروگلیسیرین 2 ) پروپرانول
  3) نفیدیپین (آدلات) 4) ایزوپروتونول پرستاري مراقبت هاي ویژه(قسمت دوم) « 73»
   
   -4 در مواردي که بیمار قلبی (MI) از درد قفسه سینه، تنگی نفس، نبض پارادوکس و اتسـاع وریـد گردنـی
  شکایت دارد، احتمال کدام اشکال زیر وجود دارد؟
  1) آنژین صدري 2 ) پریکاردیت
  3) انفارکتوس مجدد 4) تامپوناد قلبی
   -5 شایع ترین علت مرگ نزد بیماران با انفارکتوس میوکارد چیست؟
  1) پریکاردیت 2) آنوریسم بطن چپ
  3) شوك قلبی و آریتمی 4 ) آندوکاردیت
   -6 کدام یک از رژیم هاي غذایی زیر براي بیماران قلبی مناسب است؟
  1 -) کم نمک پر پروتئین 2 -) کم نمک کم چربی
  3 -) کم چربی پر کالري 4) مایعات فراوان - کم کالري
   -7 درد قفسه سینه توام با سرفه و تنفس عمیق در کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟
  1) انفارکتوس قلبی 2) آنژین صدري
  3) آترواسکلروزیس 4 ) پریکاردیت
   -8 کدام یک از موارد زیر جزو عوارض جانبی نیتروگلیسرین نمی باشد؟
  1) برادیکاردي 2) کاهش فشار خون
  3) تاکیکاردي 4) سردرد
   -9 از نقطه نظر پرستاري، استفاده از کدام اقدام پرستاري زیر در بیماران انفارکتوس (MI) کجاز نیست؟
  1) ملین 2) اکسیژن تراپی
  3) شیاف 4) رژیم کم نمک
   -10 شخصی مبتلا به انفارکتوس پس از یک هفته Chest Pain که با دم و سرفه تشدید مـی یابـد، مراجعـه
  کرده است که به مرفین جواب نمی دهد. احتمال کدام عارضه وجود دارد؟
  1) ادم ریه 2 ) پریکارد
  و الی اخر....

  دانلود  پایان نامه پرستاری و مراقبت های ویژه
  برچسب ها: نکات مراقبت هاي ویژه (فوريتها دياليز پرستاری آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه پرستاری و فوریت های پزشکی مطالب علمی جدید پرستاری و مقالات پرستاری اخبار جدید پرستار فروشگاه دانشجویی بهار فروشگاه دانشجویی فروشگاه

 • نوع فایل:word
  سایز:7.77mb
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت