حسابداري و حسابرسي دولتي

با فرمت قابل ویرایش word - حسابداري و حسابرسي دولتي - پایان نامه کامل مقطع کارشناسی رشته حسابداری

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1659 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:1,041 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 6,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست

  عنوان

  صفحه

  گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي

   

  تاريخچه ...................................................................................................................................................

  1

  دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي ....................................................................................................

  3

  دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري ..............................................................................................

  3

  دوران انقلاب صنعتي .............................................................................................................................

  6

  حسابداري حرفه اي و حسابرسي .......................................................................................................

  6

  نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي .............................................................................

  7

  حسابرسي در شركتهاي تجاري ..........................................................................................................

  8

  گفتار دوم : حسابداري چيست ؟

   

  مقدمه  ......................................................................................................................................................

  10

  حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است .................................................................................................

  10

  تعريف حسابداري دولتي ......................................................................................................................

  11

  مشخصات يك موسسه دولتي .............................................................................................................

  11

  تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي ..................................

  12

  مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني .............................................................................

  12

  كاربرد حسابداري دولتي .......................................................................................................................

  14

  استفاده كنندگان حسابداري دولتي ...................................................................................................

  15

  مباني حسابداري ....................................................................................................................................

  17

  - مبناي نقدي ............................................................................................................

  18

  - مبناي تعهدي .........................................................................................................

  18

  - مبناي نيمه تعهدي ................................................................................................

  19

  - مبناي تعهدي تعديل شده ...................................................................................

  20

  - مبناي نقدي تعديل شده ......................................................................................

  20

  بودجه بندي ...........................................................................................................................................

  22

  كنترل بودجه ..........................................................................................................................................

  22

  مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه .................................................................................................

  22

  نقطه سر به سر .......................................................................................................................................

  23

  حسابداري بهاي تمام شده ...................................................................................................................

  24

  روش هاي طبقه بندي هزينه ها .........................................................................................................

  26

  مراكز هزينه .............................................................................................................................................

  27

  انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه .........................................................................................

  27

  گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي

   

  مقدمه .......................................................................................................................................................

  30

  ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي ...........................................................................................

  31

  شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي ......................................................

  32

  سيستم حسابهاي ملي ..........................................................................................................................

  33

  سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................................................................

  34

  صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................

  36

  تغيير نظام بودجه ريزي در ايران ........................................................................................................

  36

  گفتار چهارم : حسابرسي . . .

   

  مقدمه .......................................................................................................................................................

  38

  تعريف و هدف حسابرسي .....................................................................................................................

  39

  فلسفه و جايگاه حسابرسي ...................................................................................................................

  39

  انواع حسابرسي .......................................................................................................................................

  41

  تحول در متدولوژي حسابرسي ............................................................................................................

  44

  تحول در هدفهاي حسابرسي ...............................................................................................................

  46

  گفتار پنجم : حسابرسي دولتي

   

  اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي ......................................

  47

  شناخت حسابرسان ................................................................................................................................

  48

  اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار ..............................................................................

  49

  نكات كلي در حسابرسي .......................................................................................................................

  51

  سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور ..............................................................

  53

  برنامه حسابرسي سنتي .........................................................................................................................

  56

  1- روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت ) ..

  58

  2- برنامه حسابرسي دفاتر ................................................................

  59

  3- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي ...................

  61

  4- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي ................................

  62

  5- برنامه حسابرسي تضمينات ........................................................

  62

  6- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار ........................

  64

  7- برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي ...............................................

  65

  ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور .....................................................................................

  66

  الف- واحدهاي درون سازماني .........................................................

  66

  ب- واحدهاي برون سازماني ............................................................

  69

  ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور .............................................................

  72

  الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي ................................................

  72

  ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي ................................................

  73

  ج- سازمان بازرسي كل كشور .........................................................

  74

  د- سازمان حفاظت محيط زيست ..................................................

  74

  گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي

   

  حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي ...........................................................

  75

  منابع و مآخذ ........................................................................................................................................

  تاريخچه حسابداري و حسابرسي

  از آنجائيکه جوامع بشری همواره در حال پيشرفت و دستيابی به نا شناخته ها  ميباشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهای مالی در هر توسعه ای غير قابل انکار است. نياز به توسعه حسابداری روز به روز افزايش می يابد . در  قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوری     می نمودند و آن را در جهت رفع نيازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يکی تهيه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه می گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاری تحولاتی در سيستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب رياضيات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه  در سراسر اروپا گرديد .  وی يک کشيش ايتاليائی و در واقع يک رياضيدان بود که در اين کتاب مهارت تجزيه و تحليلگری خود را در جهت توصيف سيستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اينکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائيهای ثابت ندارد و نيز تمايزی بين اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دليل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداری توسعه يافت .در آمريکا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتی سرمايه های شخصی زيادی درکمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سيستمهای حسابداری از اهميت بيشتری برخوردار گرديدند .

   

   

   

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي                                                                                             2

  بااشاره ای که شد  در می يابيم که حسابداری همزمان با پيشرفت وضعيت اقتصادی توسعه و تکامل

  پيدا نمود .اطلاعات حسابداري از صدها هزار سال قبل براي استفاده كنندگان آن موجود بوده است . باوجود آنكه حسابداري دوطرفه را در قرن پانزدهم لوكا پاچولي در ايتاليا بصورت موثر درآورده است

  اما اساس آن به 3000 سال قبل از آن برمي گردد . از اين رو ساختار رسمي براي پردازش عمليات

  براي شخصيتهاي واحدهاي اقتصادي وبازرگاني تقريباً مربوط به 700 سال گذشته است .

  حسابداري دوطرفه موقعي پا به عرصه وجود گذاشت كه بايد شرايط خاص آن زمان را مورد بررسي قرار داد و آن شرايط در حال حاضر وجود ندارد . ليتيلتون بيان مي كند كه دفترداري دوطرفه بر اثر ضروريات خاص يا سوابق آن به دوره فلز(چيزي كه درآن زمان بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت ) و زبان (وسيله اي براي بيان و توضيح فلز) بر مي گردد .

  براي نوع اول مالكيت خصوصي ، سرمايه و اعتبار ليست شده است و براي نوع دوم كتابت ، پول و رياضي ليست شده است . ليتيلتون ادعا دارد كه اين ضروريات خاص اگرچه در شكل و فرم قابل تشخيصي ارائه شده لكن در تمدن باستان اين ضروريات براي پيدايش حسابداري دو طرفه وجود نداشته است . تمدن باستان مربوط به دوران مصريها ، بابليها (ازجمله سومري ها ) ، يونانيها و روميها مي باشد . اگرچه حسابداري دوطرفه در ايتاليا به وجود آمد لكن گسترش و توسعه آن در جهان غرب بوده است .

  در جريان فروپاشي تمدنهاي باستاني ، چرخ اختراع شد و ارابه ابداع گرديد همچنين استفاده از اسيران جنگي بعنوان برده و براي کار اجباري در کشاورزي و در کارهاي ساختماني معمول شد . اين عوامل امکان لشکرکشي هاي بزرگ و فتح سرزمينهاي دوردست را فراهم کرد و بر تمايل به گسترش قلمرو فرمانروايان افزود و در نهايت به ايجاد امپراطوريهاي بزرگ انجاميد که امپراطوريهاي روم و ايران از آن جمله اند . وسعت قلمرو يک امپراطوري از يک سو حجم و مقدار مبادلات را زيادتر و متنوع تر کرد و از سوي ديگر جمع آوري و نقل و انتقال مقادير بزرگي از باج و خراجها. را در مسافرتهاي دور

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي                                                                                             

  ضروري ساخت استفاده از سکه هاي طلا و نقره در معاملات ، پيامد اين تحولات است . تعيين رابطه مبادله ثابت بين انواع سکه هاي رايج د ر يک امپراطوري مبادلات را تسهيل کرد و حسابداري را پيشرفت و گسترش داد ..........


  و.............  برچسب ها: حسابداري حسابرسي دولتي دانلود سمینار رشته حسابداری دانلود سمینار ارشد حسابداری دانلود رایگان پروژه ارشد حسابداری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت