فایل های دیگر فروشنده

1-لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي 1-لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي قیمت: 8,900 تومان
تصادف منجر به جرح تصادف منجر به جرح قیمت: 12,500 تومان
تقاضاي صدور حكم رشد تقاضاي صدور حكم رشد قیمت: 12,900 تومان
اعتراض به عمليات اجرائي اعتراض به عمليات اجرائي قیمت: 17,000 تومان
صدور چک بلا محل صدور چک بلا محل قیمت: 5,900 تومان
جعل و کلاهبرداری جعل و کلاهبرداری قیمت: 8,000 تومان
تنفیذ وصیت نامه تنفیذ وصیت نامه قیمت: 5,900 تومان
انتقال منافع مال به غیر انتقال منافع مال به غیر قیمت: 7,000 تومان
مطالبه وجه مطالبه وجه قیمت: 8,200 تومان
تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه قیمت: 6,800 تومان

جزوه آمار احتمال رشته حسابداری

جزوه آمار احتمال رشته حسابداری كه با فرمت پی دی اف در 489 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1074 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 489

حجم فایل:7,705 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • جزوه آمار احتمال رشته حسابداری   جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

   فهرست مطالب 

  فصل اول : آمار توصیفی................................................................................................................ 9

  مفاهیم اولیه .....................................................................................................................................9

  دسته بندي داده ها و جدول توزیع فراوانی....................................................................................................14

  انواع فراوانی....................................................................................................................................19

  نمودارهاي فراوانی و تحلیل داده ها .......................................................................................................... 25

  مشخص کننده هاي مرکزي....................................................................................................................32

  میانگین ...........................................................................................................................................33

  1ـ میانگین حسابی ............................................................................................................................33

  نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی..................................................................................................... 36

  2ـ میانگین وزنی (موزون)....................................................................................................................38

  3ـ میانگین هندسی .......................................................................................................................... 40

  4ـ میانگین توافقی (هارمونیک) .............................................................................................................42

  5ـ میانگین درجه 45 .......................................................................................................................... 2

  6ـ میانگین درجه 46 .

  ضریب همبستگی............................................................................................................................452

  تست هاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون...................................................................................454

  پاسخ تشریحی تستهاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون ..................................................................477

   

  فصل اول : آمار توصیفی 

  کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود

  الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموري از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

  محصولات کشاورزي و صنعتی و ... . 

  ب) به معنی روشهایی براي جمعآوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددي درباره موضوعی

  این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

  پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخصکننـده هـاي مرکـزي 3ــ

  مشخص کنندههاي پراکندگی 4ـ مشخص کننده هاي نسبی پراکندگی میپردازیم

  مفاهیم اولیه 

  علم آمار: به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمعآوري اطلاعات اولیه، دسـتهبنـدي دادههـا و تجزیـه و

  تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود

  1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهاي آماري است که شامل جمعآوري اطلاعات، دستهبندي آنهـا و در انتهـا نمـایش

  این داده ها میباشد

  2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهاي آماري است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و

  تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند

  جمعیت (جامعه آماري): مجموعه تمام عناصري که حداقل داراي یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص

  یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماري میگوییم

  مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداري در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی

  که از این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک

  جامعه آماري میباشند

  جامعه آماري به دو دسته تقسیم میشود

  1ـ جامعه متناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود.  

  2ـ جامعه نامتناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته

  جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم میشود

  تذکر: اگر جامعهاي متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان میدهیم

  مثال: مجموعه دانشجویان رشتههاي حسابداري و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از

  این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط

  درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد

  نمونه: بخشی از جامعه آماري را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهاي از جامعـه آمـاري را یـک نمونـه

  میگوییم. نمونه به دو دسته تقسیم میشود

  1ـ نمونه ساده: نمونهاي است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است

  2ـ نمونه تصادفی: نمونهاي است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد

  تست هاي توزیع نمونه، برآورد، آزمون فرض، رگرسیون 

  الف) نمونه گیري 

  X -1 به عنوان برآورد کنندهاي از m: 

  1) یک متغیر تصادفی است، اگر که m نیز یک متغیر تصادفی باشد

  2) یک متغیر تصادفی است، در حالی که m یک کمیت ثابت است

  3) یک کمیت ثابت است، در حالی که m یک متغیر تصادفی است

  4) یک کمیت ثابت است، اگر که m نیز یک کمیت ثابت باشد.

  2- یک نمونه تصادفی ساده چگونه نمونهاي است؟ 

  1) همه عناصر جامعه شانس مساوي در انتخاب شدن داشته باشند و همه نمونههاي ممکن هم شانس باشند

  2) همه عناصر جامعه شانس مساوي داشته باشند که در نمونه انتخاب شوند

  3) همه نمونهها ممکن هم شانس باشند

  4) نماینده خوبی از کل جامعه آماري باشند

  3- کدام یک از تعریفهاي زیر بیان مفهوم تابع نمونهاي (Statistic) میباشد؟ 

  Xn را تابع نمونهاي مینامند

  1) مجموعهاي از n کمیت تصادفی مستقل از هم X2 1 ,X,...,

  Xn را تابع نمونهاي مینامند

  ,...,X2 1 ,X تصادفی کمیت n از مجموعهاي (2

  3) تابعی از متغیرهاي نمونه را تابع نمونهاي مینامند

  4) تابعی از پارامترهاي قانون توزیع را تابع نمونهاي مینامند

  4- در یک نمونه تصادفی بدون جایگذاري به حجم 50 خانوار از یک جامعهي روستایی که شامل 250 خـانوار

  میباشد، فقط 8 خانوار داراي دوچرخه هستند، تعداد کل خانوارهایی که داراي دوچرخـه هسـتند، عبـارت

  است از

   40 (4         10 (3        30 (2        50 (1

  5- بین گزارههاي زیر کدام گزاره نادرست است؟ 

  1) در نمونه گیري از جامعه ي دلخواه با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x به n بستگی ندارد

  2) در نمونه گیري از جامعه ي دلخواه با میانگینm و انحراف معیارs وقتی n بزرگ است توزیع x نرمال است

  3) در نمونه گیري از جامعه ي نرمال با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x نرمال است

  4) در نمونه گیري از جامعه ي نرمال با میانگینm و انحراف معیارs توزیع x به حجم n بستگی ندارد

  6- در یک شهر، مخارج ماهیانه خانوارها داراي میانگین 70 هزار تومان با انحراف معیار 15 هزار تومان است

  در یک نمونه تصادفی 100 تایی از این خانوارها، احتمال این که میانگین مخارج به دسـت آمـده کمتـر از 67

   P(o o < Z < 2) =0/ 4772,P( < Z < = 1) / 0 3413 است؟ چقدر ،باشد تومان هزار

   0/47 (4       0/34 (3       0/03 (2        0/02 (1

   

  7- اگر بخواهیم انحراف معیار میانگین نمونهاي sx ( ) بر اساس حجم نمونه n = 64 تایی از جامعهاي که داراي

  انحراف معیار 6 است به نصف کاهش یابد، حجم نمونه باید چند تا شود؟ 

   320 (4        256 (3        182 (2        128 (1  برچسب ها: دانلود جزوه آمار احتمال رشته حسابداری جزوه آمار احتمال رشته حسابداری دانلود آمار احتمال رشته حسابداری دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار
 • نوع فایل:Pdf
  سایز: 7.52mb
  تعداد صفحه:489
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت