دانلود تحقیق کمک پایان نامه بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

تحقیق کمک پایان نامه بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم نوع فایل : Word تعداد صفحات : 30

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 975 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

حجم فایل:31 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود تحقیق کمک پایان نامه بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم 

  نوع فایل Word http://jahandoc.ir

  تعداد صفحات : 30

  فهرست و پیشگفتار 

  پيشگفتار : 
  تعليم و تربيت،بدون استفاده از زبان غير ممكن است. زبان تنها وسيله مؤثر در فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمي پذيرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال ميراث فرهنگي و تمدن بشر به نسل هاي بعد امكان پذير نمي گردد .در برنامه هاي رسمي آموزشي نيز زبان آموزي جايگاه مهمي دارد و در نظام آموزشي ايران ،به صورت مشخص از طريق درس فارسي به امر زبان آموزي دانش آموزان پرداخته مي شود.دانش آموزان از طريق زبان آموزي،علاوه بر تركيب و جابجايي كلمات ،بر انبوه بي كراني از مفاهيم و تصورات،انديشه ها،احساس ها و تصاوير هنري ،منطق و فلسفه زبان احاطه مي يابند.در پايه اول ابتدايي ،درس فارسي بخوانيم و بنويسيم از نظر آموزش مهارتهاي زباني و ايجاد انگيزه و علاقه به فراگيري ساير دروس ،براي نظام آموزشي جنبه محوري دارد (رضائي،1380،ص 32).طي سالهاي اخير،بر حسب ضرورت، تحولي اساسي در برنامه درس فارسي پايه اول به وجود آمده است ،كه نتيجه آن تأليف كتب بخوانيم و بنويسيم مي باشد و از سال تحصيلي 83-82 در پايه اول كليه مدارس كشور تدريس گرديد .با توجه به اهميت موضوع و ويژگيهايي كه اين كتب بايد دارا باشند،در اين تحقيق سعي شد ديدگاه معلمان پايه اول شهرستان شهرضا نسبت به كتابهاي بخوانيم و بنويسيم مورد بررسي قرار گيرد.
  هشت ويژگي كتب بخوانيم و بنويسيم در اين تحقيق بعنوان متغير در نظر گرفته شدو ديدگاه معلمان نسبت به اين ويژگيها مورد بررسي قرار گرفت. مؤلفه هاي مربوطه عبارتند از :توجه به مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي،ميزان استفاده از رويكردها، ميزان استفاده از روشهاي تدريس،تناسب روش هاي تدريس با توانايي معلمان و… توجه ساختار و محتوا به پرورش توانايي هاي ذهني و،ارتباط منطقي ساختار و محتوا توجه به نكات زباني و مفاهيم ،تناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با شرايط.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد ،كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد.جامعه آماري پژوهش ،معلمان پايه اول ابتدايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 83-82 مي باشدكه تعداد آنها 114 نفر است. جهت جمع آوري داده هاي مربوط به پر سشنامه از كليه معلمان استفاده گرديد و پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع گرديد . به عبارت ديگر جامعه آماري و نمونه آماري يكسان مي باشد. در اين تحقيق ،از روش توصيفي از نوع تحقيق موردي و زمينه اي استفاده شد .اطلاعات و داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روشهاي آماري توصيفي (فراواني ،درصد فراواني،جداول ،نمودار ،ميانگين ، انحراف معيار و ضريب همبستگي ماتريسي)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج تحقيق تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمامي سؤالات مربوط به ويژگي هاي مربوط به كتب جديد التأليف در مقايسه با نمره ملاك بزرگتر مي باشد. بيشترين ميانگين پاسخ ها از نظرمعلمي مربوط به ويژگي «ميزان استفاده از روش هاي آموزش تلفيقي،خلاق،همياري،فعال وارتباطي»و كمترين آن مربوط به ويژگي «انسجام،هماهنگي و ارتباط منطقي ساختار و محتوا و تناسب آن با سن دانش آموزان»مي باشد 
  نتايج نشان داد بين ديدگاه معلمين از نظر جنس تفاوت وجود دارد به عبارت ديگر معلمين زن ويژگيهاي كتب بخوانيم و بنويسيم را بهتـــــر ارزيابي كرده‌اند . از نظر تحصيـــــلات و سابقه خدمت تفاوتي بين ديدگاه معلمان مشاهده نگرديد.
  مقدمه
  زبان فارسي كليد فهم متون گوناگون ايراني و ابزار مهم برقراري ارتباط با ديگر ايرانيان است .هر ايراني با هر گويش محلي و منطقه اي خاص ،از طريق زبان فارسي براي حفظ هويت و مليت خود مي كوشد .قرنهاست براي همه ايرانيان ،از هر قوم و قبيله اي ،مسلم شده است كه براي موفقيت در امور زندگي بايد ،ضمن پاسداري واحترام به زبان مادري ،براي يادگيري و تسلط بر زبان فارسي كوشيد.نظام آموزشي كشور نيز مسؤوليت بسيار سنگيني براي تحقق اين خواسته بر حق دارد.برنامه درسي زبان آموزي در ميان برنامه درسي ديگر دوره ابتدايي از اهميت به سزايي برخوردار است ،زيرا نه تنها در تحكيم و تثبيت روابط اجتماعي مؤثر است ،بلكه يادگيري ساير مواد درسي را تسهيل مي‌كند و تعميق مي بخشد (قاسم پور،1381)بر اين اساس و با توجه به ضرورتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ديني و آموزشي ،برنامه درسي كتاب فارسي اول ابتدايي مصوب 1348 وزارت آموزش و پرورش در فرايندي علمي ومنطقي مورد بازنگري قرار گرفت كه حاصل آن ،تأليف كتابهاي بخوانيم و بنويسيم براي پايه اول ابتدايي مي باشد.اين كتابها از سال تحصيلي 82-81 به صورت رسمي در اكثر نقاط ايران(از جمله شهرستان شهرضا)تدريس گرديد.اين كتب بر اساس سعي و اهتمام خاصي با استفاده از نظرات روان شناسي به رشته تحرير در آمده ،اما قضاوت با معلمان مجري مي باشد .از آنجا كه نظرات معلمان مجري اين كتاب مي تواند راهگشاي برنامه نويسان درسي باشد ،اين تحقيق با بررسي تحقق هدفها ،رويكردها ،روشها ،محتوا و ساختار اين كتابها با استفاده از ديدگاههاي معلمان پايه اول سعي دارد به امر كمك نمايد.
  بيان مسئله 
  سؤالهاي پژوهش
  سؤالهاي پژوهش بر اساس اهداف،اصول ،رويكردها ،روشها و به طور كلي مهارتهاي زباني مورد نظر برنامه ريزان كتابهاي بخوانيم و بنويسيم تنظيم شده است . 
  به نظر معلمان پايه اول،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان: 
  روش پــژوهش 
  جامعه و نمونه آماري 
  ابـزار اندازه گيـري : 
  روايي و پايائي پرسـشنامه : 
  شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش :
  1-تهيه و تنظيم سؤالات پرسشنامه بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش
  2-توجيه همكاران در مورد نحوه اجرا و توزيع پرسشنامه 
  3-اجراي پرسشنامه در دو مرحله 
  يافته‌هاي پژوهش 
  سؤال اول: به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان به مهارتهاي چهارگانه زبان آموزي توجه دارد؟
  جدول شماره 1مقايسه ميانگين نمره توجه كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي با نمره ملاك مربوط به سؤال اول پژوهش 
  سؤال دوم:به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان موجب استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور مي شود؟
  جدول شماره 2 : ايسه ميانگين نمره استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي،اكتشافي و فعاليت محور با نمره ملاك مربوط به سؤال دوم پژوهش 
  سؤال سوم :به نظر معلمان پايه اول ،در كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان مي توان از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق،روشهاي همياري و كارگاهي ، روشها فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي استفاده كرد ؟
  جدول شماره 3 : مقايسه ميانگين نمره استفاده از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق ،روشهاي همياري و كارگاهي ،روشهاي فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي با نمره ملاك مربوط به سؤال سوم پژوهش 
  سؤال چهارم:به نظر معلمين پايه اول ،در كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟
  جدول شماره 4 : مقايسه ميانگين نمره متناسب بودن روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي با نمره ملاك مر بوط به سؤال چهارم پژوهش 
  سؤال پنجم :به نظر معلمان پايه اول ،ساختار و محتواي كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت ،مهارت تفكر ،مفاهيم بين رشته اي ،نياز هاي روحي .رواني و عاطفي ،جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي توجه تحريري دارد؟
  جدول شماره 5:مقايسه ميانگين نمره توجه ساختار و محتواي كتب به پرورش توانايي هاي ذهني، رشد خلاقيت مهارت تفكر مفاهيم بين رشته اي،نيازهاي روحي، رواني و عاطفي، جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي تحريري با نمره ملاك مربوط به سؤال پنجم پژوهش 
  سؤال ششم:به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان از نظر ساختار و محتوا داراي انسجام ،هماهنگي ،ارتباط منطقي و متناسب با سن دانش آموزان است؟
  جدول شماره 6 : :مقايسه ميانگين نمره هماهنگي وانسجام ساختار ومحتوا ومتناسب بودن آن با سن دانش آموزان با نمره ملاك مربوط به سوال ششم پژوهش 
  سؤال هفتم :به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم وبنويسيم به چه ميزان از نظر مفاهيم گوناگون به نكات زباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي ،نگرشي ،نكات املايي وادبي توجه دارد ؟ 
  جدول شماره 7 :مقايسه ميانگين نمره توجه كتب بخوانيم وبنويسيم به نكات زباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي ،نگرشي ،نكات املايي وادبي با نمره ملاك مربوط به سؤال هفتم پژوهش 
  جدول شماره 8 : مقايسه ميانگين تناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي با نمره ملاك مربوط به سؤال هشتم پژوهش 
  جدول شماره 9:مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات سؤالات پژوهش(سؤالات اول تا هشتم ) 
  جدول شماره 10 : همبستگي ماتريسي بين مؤلفه هاي هشت گانه پژوهش 
  سؤال نهم:آيا بين ديدگاه هاي معلمان از نظر متغيير هاي جنس ،مدرك تحصيلي و سابقه تفاوت وجود دارد؟
  جدول شماره 11 : مقايسه ميانگين نمره نظرات معلمين مرد و زن در خصوص كتابهاي بخوانيم و بنويسيم 
  جدول شماره 12: مقايسه ميانگين نمره نظرات معلمين با تحصيلات مختلف در خصوص كتابهاي بخوانيم و بنويسيم 
  جدول شماره 13: مقايسه ميانگين نمره نظرات معلمين با سنوات مختلف تدريس در خصوص كتابهاي بخوانيم و بنويسيم 
  پيشنهادهاي عملي جهت كار بست يافته ها 
  سوال 99:چه پيشنهادهايي در رابطه با بهبود وضعيت كتابهاي جديد التأليف بخوانيم و بنويسيم داريد ؟
  جمع بندي نظرات معلمان 
  سوال 100 :چه پيشنهادهايي در زمينه روشهاي تدريس اين كتب داريد ؟ 
  سوال 101: به چه مشكلاتي جهت تدريس اين كتابها تاكنون روبه رو بوده ايد ؟ 
  منابع فارسي 
  منابع لاتين   برچسب ها: دانلود تحقیق کمک پایان نامه بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی مورد کتب بخوانیم بنویسیم
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت