پایان نامه ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان ریاضی در بین دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه نهم شهرستان گرمه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه ی پژوهش شامل 160 نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحل

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1469 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:6,710 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 74,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان
   
  توجه نمایید این پایان نامه کامل می باشد و به همراه پروپوزال و پرسشنامه است و فرمت آن نیز ورد می باشد.
   
  چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان ریاضی در بین دانش آموزانبود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه نهم شهرستان گرمه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه ی پژوهش شامل 160 نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار این پژوهش شامل مقیاس اضطراب امتحان ریاضی پلیک و بارکر (1982)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (1982) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف معیار و نمودار و آمار استنباطی؛ آزمون کالموگروف- اسمیرنوف، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار «بستۀ آماری برای علوم اجتماعی؛ SPSS» نسخه 16 صورت پذیرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبرد تنظیم هیجانی و سبک های یادگیری قادر به پیش بینی و تبیین معنادار اضطراب امتحان ریاضی در بین دانش آموزان هستند (01/0>P). نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  که بین راهبرد تنظیم هیجانی سازگارانه و سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده با اضطراب امتحان ریاضی ارتباط و همبستگی منفی و معناداری در بین دانش آموزان وجود دارد (001/0>P). نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  که بین راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانه و سبک  یادگیری انطباقی با اضطراب امتحان ریاضی ارتباط و همبستگی مثبت و معناداری در بین دانش آموزان وجود دارد (04/0>P). با توجه به نقش معنادار راهبردهای تنظیم هیجانی و سبک های یادگیری در پیش بینی اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان می توان پیشنهاد داد که روانشناسان مدرسه و متخصصین بالینی بر اساس نتایج چنین مطالعاتی به طراحی کارآزمایی های بالینی مناسب و یا اصلاح مداخله های موجود اقدام نمایند.
  واژه های کلیدی: اضطراب امتحان ریاضی، راهبردهای تنظیم هیجانی، سبک های یادگیری، دانش آموزان. 
   
   
  فهرست مطالب
  چکيده 1
  فصل اول- کليات تحقيق
  1-1) 1-1- مقدمه 3
  1-2-بيان مساله 4
  1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 8
  1-4- اهداف تحقيق 9
  1-4-1- هدف کلی 9
  1-4-2- اهداف جزیی 9
  1-5- فرضيات تحقيق 10
  1-5-1- فرضیه کلی 10
  1-5-2- فرضیات جزیی 10
  1-6- متغيرهاي پژوهش 10
  1-7- تعاریف متغیرها 10
  1-7-1- تعاريف نظري 10
  1-7-2- تعاريف عملياتي 10
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- اضطراب امتحان ریاضی 14
  2-1-1- شیوع اضطراب امتحان ریاضی 15
  2-1-2- شدت علایم اضطراب امتحان ریاضی   16
  2-1-3- علل اضطراب امتحان ریاضی 16
  2-1-4- عوامل انگیزشی موثر در اضطراب امتحان ریاضی 19
  2-1-5- سبک های یادگیری ریاضی موثر در اضطراب امتحان ریاضی 20
  2-1-5-1- سبک یادگیری کمی 21
  2-1-5-2- سیک یادگیری کیفی 21
  2-1-6- ابعاد و عوامل تشکیل دهنده اضطراب امتحان ریاضی 22
  2-1-7- درمان اضطراب امتحان ریاضی 23
  2-2- راهبردهای تنظیم هیجانی 24
  2-2-1- مدل فرايند تنظيم هيجاني گراس 27
  2-2-2- نقش شناخت در راهبردهای تنظیم هیجانی 28
  2-2-3- ابعاد تنظيم شناختي هيجان 29
  2-2-4- رابطه راهبردهای تنظيم هيجان و اختلال های اضطرابي همچون اضطراب امتحان ریاضی 30
  2-2-5- رویکردهای درمانی در مشکلات هیجانی از طریق آموزش تنظیم هیجانی 33
  2-2-6- اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی ازطریق مدل گراس 34
  2-2-7- راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه و ناسازگارانه 42
  2-3- سبک های یادگیری 43
  2-3-1- انواع سبک های یادگیری 44
  2-3-1-1- سبک های یادگیری شناختی 44
  2-3-1-2- سبک های یادگیری کلب (همگرا، واگرا، انطباقی و جذب کننده) 48
  2-3-3- چگونگی برخورد معلم با یادگیرندگان دارای سبک های مختلف 53
  2-3-4- مولفه های سبک های یادگیری 55
  2-3-4- ارتباط کلی بین راهبردهای تنظیم هیجانی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان ریاضی 57
  2-4- پیشینه تحقیق 57
  2-4-1- پیشینه پژوهشی در داخل کشور 57
  2-4-2- پیشینه پژوهشی در خارج از کشور 58
  فصل سوم: روش اجرای تحقیق
  3-1- روش تحقیق 62
  3-2- جامعه آماري 62
  3-3- نمونه و روش نمونه گيري 62
  3-4- ابزار جمع آوري داده ها 63
  3-5- روش اجرا 65
  3-6- روش تجزيه تحليل آماري 65
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
  4-1-تجزیه و تحلیل توصيفی داده ها 68
  4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 70
  فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
  5-1- بحث و نتيجه گيري 79
  5-2- محدودیت های تحقیق  84
  5-3- پیشنهادهای پژوهشی 84
  5-3-1- پيشنهادهای اجرایی 85
  منابع
  الف) منابع فارسي 86
  ب) منابع لاتین 88
  پیوست 93
   
  فهرست جداول
  4-1- ویژگیهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 68
  4-2- نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف 69
  4-3- مقادیر عددی آزمون دوربین/ واتسن، دامنه ضریب تحمل و عامل تورم واریانس برای بررسی استقلال خطاها و فرضیه هم خطی واریانس 72
  4-4- خلاصه مدل رگرسيون به روش ورود براي پيش بيني اضطراب امتحان ریاضی بر اساس سبکهای یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی 72
  4-5- نتايج آزمون آنوا براي پيش بيني اضطراب امتحان ریاضی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی و سبکهای یادگیری 73
  4-6- ضرايب رگرسيون براي پيش بيني اضطراب امتحان ریاضی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی و سبکهای یادگیری 74
  4-7- بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان ریاضی با سبکهای یادگیری 75
  4- 8- بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان ریاضی با راهبردهای تنظیم هیجانی 76
  4-9- بررسی ارتباط بین راهبردهای نُه گانه تنظیم هیجانی با اضطراب ریاضی 76
   
  فهرست اشکال و نمودارها
  شکل 2-1- رابطه تنظيم هيجان و شش خرده رشته روانشناسي 28
  شکل 2-2- پنج خانواده از فرایندهای نظم جویی هیجان مطابق با مدل کیفیت تولید هیجان 34
  نمودار 2-1- چرخه یادگیری کلب 55
  نمودار 2-2- سبک های یادگیری کلب و فرای 55
  نمودار 4-1- میانگین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 69
  شکل 4-1- نمودار هیستوگرام نرمال بودن باقیمانده ها 70
  شکل 4-2- نمودار P-P براي بررسي پس ماند رگرسيون بر اساس اضطراب امتحان ریاضی 71


  برچسب ها: پایان نامه در مورد سبک های هیجانی راهبردهای تنظیم هیجانی پروپوزال درباره استرس امتحان ریاضی دلایل اضطراب درس ریاضی
 • فایل ورد می باشد و قابل ویرایش است.
 • سوالات خود را درباره این محصول از فروشنده بپرسید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت