پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

پایان نامه دفاع شده سال 1396

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 394 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 132

حجم فایل:718 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • نقش برنامه های خبری رادیو در رضایتمندی مخاطبان با ارائه مدل رسانه ای عنوان این پایان نامه درج نشده که دانش بتواند با خیال راحت استفاده کند فهرست عناوین عنوان صفحه 1-1- مقدمه 10 1-1- بیان مساله 13 2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 15 3-1- اهداف تحقيق 16 1-3-1 اهداف جزئي تحقیق عبارتنداز: 16 4-1- پرسش اصلی تحقیق: 17 -1-4-1سوالات فرعی: 17 5-1- فرضيات تحقيق 17 1-2- مقدمه 19 2-2- مفهوم مخاطب 20 2-2-1برداشتهای متفاوت از مفهوم مخاطب 21 2—2-2مخاطب پیگیر: 21 2-2-3مخاطب رهگذر یاتصادفی : 21 -2-3نوع ارتباط با مخاطب 23 -2-3-1ارتباط و اطلاع 23 - 2-3-2مفهوم ارتباط 24 -2-4- انواع ارتباطات: گونه ها و ضرورت ها 26 -2-4-1ارتباط کلامی 27 -2-4-2ارتباط غیر کلامی 28 -2-5ارتباط جمعی 30 -2-6ادبیات چار جوب نظری تحقیق : 31 -2-6-1ارزش واهمیت رادیو 31 -2-6-2تاریخچه رادیو در جهان و ایران 32 -2-6-2-1رادیو در جهان : 32 -2-6-2-2رادیو در ایران 33 -2-6-2-3شبکه استاني 33 -2-8مروری بر تحقیقات پیشین(داخلی) 38 -2-9چکیده پایان نامه ها خارجی 47 -2-10چار چوب نظری تحقیق 48 -2-10-1نظریه استفاده و خشنودی 49 -2-10-2نظریه کاشت : 55 -2-10-3نظریه ساخت یابی گیدنز 58 -2-12رويکردهاي اعتماد 63 -2-13فرضیه های پژوهش 64 -2-14مدل مفهومی پژوهش 64 روش شناسی تحقیق 65  مقدمه 66 -3-1روش پژوهش 66 -3-1-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 67 -3-2روش گردآوري دادهها 71 - 3-3مطالعات کتابخانهای 71 -3-4تهیه پرسشنامه 72 -3-5روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات 73 -3-5-1روایی 73 -3-5-2پایایی 73 -3-6جامعه آماری 74 -3-6-1نمونه آماری 74 -3-6-2روش نمونهگيري 75 -3-7کدگذاری و استخراج داده ها 76 -3-8تجزيه و تحليل داده ها 76 4-1-مقدمه 78 جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ساعت پخش خبر رادیویی 81 جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک ابزارهای رسانه ای برای دریافت اخبار 81 جدول(4-4) فراوانی و میانگین مربوط به مولفههای رضایتمندی( مسئولیت پذیری، اعتماد، اعتبار و اگهی خبری) 83 4-2-7- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق وابعاد آن 84 جدول(4-5) میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای وابسته تتحقیق 84 4-3- تحلیل نتایج 85 4-3-1-بررسی توزیع طبیعی نمرات 85 جدول 4-6 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن 85 4-3-2-آزمون فرضیات تحقیق 85 جدول(4-6)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر اعتماد و رضایتمندی 85 جدول(4-7) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 86 جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 87 جدول(4-9) آمارههای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 87 جدول(4-10)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر آگاهی از اخبار رادیویی و رضایتمندی 88 جدول(4-11) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 88 جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 89 جدول(4-13) آمارههای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 90 جدول(4-14)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر مسئولیت پذیری تهیه کنندگان اخبار شبکه رادیویی و میزان رضایتمندی 90 جدول(4-15) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 91 جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 91 جدول(4-17) آمارههای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 92 جدول(4-18)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر اعتبار خبری اخبار شبکه رادیویی و میزان رضایتمندی 92 جدول(4-19) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 93 جدول(4-20) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 94 جدول(4-21) آمارههای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 94 نمودار4-7مدل اندازه گیری مولفه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد اولیه 96 جدول(4-22) شاخص های مناسب بودن برازش مدل اندازه گیری مولفههای تحقیق مرتبه اول 96 نمودار4-8-مدل اندازه گیری مولفه های تحقیق در حالت عدد معناداری مرتبه اول 98 جدول4-23 شاخص های قابل قبول برازندگی مدل 98 نمودار 4-9 نمودار استاندارد شده حاصل از تحلیل لیزرل 99 نمودار 4-10 نمودار همبستگی ها و تاثیرات مورد نظر حاصل از تحلیل لیزرل 100 جدول 4-24 شاخص های برازندگی مدل معادلات ساختاری 100 جدول4-25:آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین رضایتمندی بر حسب جنسیت 101 جدول4-26:آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین مسئولیت پذیری بر حسب جنسیت 102 جدول4-27:آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین اعتماد خبری بر حسب جنسیت 102 جدول4-28:آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین اعتبار بر حسب جنسیت 103 جدول4-29:آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین آگاهی خبری بر حسب جنسیت 104 جدول4-30: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه رضایتمندی بر حسب سطح تحصیلات 104 جدول4-31: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه مسئولیت پذیری بر حسب سطح تحصیلات 105 جدول4-32: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه اعتماد خبری بر حسب سطح تحصیلات 105 جدول4-33: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه اعتبار خبری بر حسب سطح تحصیلات 106 جدول4-34: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه اعتبار خبری بر حسب سطح تحصیلات 107 1- 5- مقدمه 109 2-5- خلاصه ای از یافته های تحقیق 111 -5-3 تبیین محتوای پژوهش 113 -5-4بحث و نتیجه گیری: 114 5-5-پیشنهادهای تحقیق 116 1-5-5-پیشنهاد های کاربردی 116 2-5-5-پیشنهادهای پژوهشی 116 3-5-5-محدودیت های تحقیق 117  فهرست منابع و ماخذ 117  منابع لاتین 124  فهرست جداول و نمودار ها جدول (4-1) توزیع نمونه های تحقیق 78 جدول (4-2) توزیع نمونه های تحقیق به تفکیک ساعت پخش خبر رادیویی 80 جدول (4-3) توزیع نمونه های تحقیق به تفکیک ابزارهای رسانه ای برای دریافت اخبار 81 جدول(4-4) فراوانی و میانگین مربوط به مولفه های رضایتمندی، مسئولیت پذیری، اعتماد، اعتبار و اگهی خبری 82 جدول(4-5) میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای وابسته تتحقیق 84 جدول(4-6)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر اعتماد و رضایتمندی 86 جدول(4-7) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 86 جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 87 جدول(4-9) آمارهای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 87 جدول(4-10)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر آگاهی از اخبار رادیویی و رضایتمندی 88 جدول(4-11) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 89 جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 89 جدول(4-13) آمارهای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 90 جدول(4-14)آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه دو متغیر مسئولیت پذیری تهیه کنندگان اخبار شبکه رادیویی و میزان رضایتمندی 90 جدول(4-15) آماره هاي تحليل رگرسيون خطی و خلاصة مدل رگرسيوني برازش شده 91 جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون خطی 91

    برچسب ها: برنامه های خبری رادیو رضایتمندی مخاطبان ارائه مدل رسانه ای مخاطبان شبکه استانی استان پایان نامه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت