گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «تهیه نقشه کاربری اراضی و تغییرات آن در طی سه دوره با استفاده از envi» به مدیر سایت.


بستن